Regulamin korzystania z serwisu funduszeue.wp.pl

I. Postanowienia ogólne.

Administratorem serwisu funduszeue.wp.pl jest Grupa Wirtualna Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137a, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373814, posiadająca NIP: 527-264-55-93 oraz REGON: 142742958, o kapitale zakładowym wynoszącym 311.005.050,00 (trzysta jedenaście milionów pięć tysięcy pięćdziesiąt) złotych. Aktualne dane spółki, w tym dane kontaktowe (numery telefonów, numery faksu, adresy e-mail) umieszczone są na stronie http://onas.wp.pl/.

Administrator serwisu Funduszeue.wp.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu GWP.

Serwis jest wydawany w ramach projektu „Fundusze Europejskie dla Ciebie”, który otrzymał dofinansowanie w konkursie dotacji na działania informacyjne Funduszy Europejskich organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Konkurs dotacji jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczne 2007-2013 oraz budżetu państwa.

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

1. użytkownik – osoba korzystająca z serwisu funduszeue.wp.pl, niezależnie od umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

2. serwis funduszeue.wp.pl (lub serwis) – zbiór stron www w domenie o nazwie funduszeue.wp.pl, składających się na serwis funduszeue.wp.pl, umieszczony na stronie głównej http://www.funduszeue.wp.pl/ mający na celu informowanie o Funduszach Europejskich na lata 2014-2020 oraz upowszechnianie możliwości płynących z wykorzystania Funduszy Europejskich;

3. serwery GWP – serwery GWP, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis funduszeue.wp.pl.

II. Zasady korzystania z serwisu funduszeue.wp.pl

1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu funduszeue.wp.pl umożliwiającego użytkownikom między innymi nieodpłatne przeglądanie zamieszczonych w serwisie artykułów, zdjęć, materiałów video promujących korzystanie z Funduszy Europejskich, jak również prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności GWP. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

2. Dla prawidłowego korzystania z serwisu funduszeue.wp.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu.

3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Wszelkie prawa do serwisu funduszeue.wp.pl, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów umieszczonych przez osoby trzecie, do których prawa GWP przysługują jedynie w zakresie określonym przepisami prawa) przysługują GWP.

5. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu funduszeue.wp.pl, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:

a) przeglądać treści (w tym artykuły, zdjęcia, materiały video) zamieszczone w serwisie,

b) zamieszczać w serwisie określone wypowiedzi, opinie, komentarze, linki lub inne treści zgodnie z dostępną funkcjonalnością serwisu funduszeue.wp.pl,

c) korzystać z innych funkcjonalności udostępnionych w serwisie funduszeue.wp.pl, w szczególności z aplikacji „Lubię to!” oraz Twitter, ,

d) umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu funduszeue.wp.pl.

6. Warunkiem korzystania z serwisu Funduszeue.wp.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu funduszeue.wp.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu funduszeue.wp.pl polegające na umieszczaniu na forum określonych wypowiedzi, komentarzy, opinii, plików lub innych treści oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich treści na serwisie funduszeue.wp.pl oraz jest władny do udzielić GWP określonych w Regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.

7. Przetwarzanie danych podanych przez użytkownika lub uzyskanych w związku z korzystaniem z serwisu funduszeue.wp.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

8. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu określonych wypowiedzi, komentarzy, opinii, lub innych treści na serwisie funduszeue.wp.pl, a także za skutki udzielenia GWP, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez GWP z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód) odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec GWP z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych wypowiedzi, komentarzy, opinii, lub innych treści na serwisie funduszeue.wp.pl lub z tytułu udzielenia GWP, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, a także z tytułu korzystania przez GWP z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), użytkownik będzie zobowiązany na pierwsze żądanie GWP lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zmieszczenia określonych treści w serwisie funduszeue.wp.pl.

9. Użytkownik korzystając z serwisu funduszeue.wp.pl poprzez umieszczanie konkretnych wypowiedzi, komentarzy, opinii, lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika), jak również jest władny do udzielenia GWP określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie praw przez GWP zgodnie z ich zakresem (zakresem zgód) nie naruszy praw osób trzecich.

10. Z tytułu korzystania z serwisu funduszeue.wp.pl GWP nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu funduszeue.wp.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody.

11. Użytkownicy mogą przeglądać zasoby serwisu funduszeue.wp.pl lub w inny sposób korzystać z serwisu, w tym zamieszczać wypowiedzi, komentarze, opinie, lub inne treści zgodnie z funkcjonalnością serwisu funduszeue.wp.pl anonimowo albo wprowadzając do formularza dodawania komentarzy jednorazowy pseudonim/nick.

12. Korzystanie z usług serwisu funduszeue.wp.pl jest dobrowolne.

13. Każdy użytkownik serwisu funduszeue.wp.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):

a) rozsyłanie do innych użytkowników spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody GWP), zamieszczanie treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja,

b) rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie funduszeue.wp.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),

c) podszywanie się pod inne osoby,

d) naruszanie tajemnicy korespondencji,

e) naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,

f) inne zachowanie użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub szeroko pojętymi zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy GWP, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych GWP.

14. GWP oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis funduszeue.wp.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu funduszeue.wp.pl, GWP nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu funduszeue.wp.pl, w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

15. GWP do korzystania z Internetu, w tym serwisu funduszeue.wp.pl, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, GWP zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne.

16. Informacje opisujące funkcjonalność serwisu funduszeue.wp.pl dostępne są na stronie http://www.funduszeue.wp.pl/. GWP w celu poprawiania jakości serwisu funduszeue.wp.pl zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu funduszeue.wp.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.

17. W ramach serwisu GWP udostępnia użytkownikom adres poczty elektronicznej funduszeue@serwis.wp.pl do kontaktów w sprawach związanych z korzystaniem z serwisu, w szczególności w celu zgłaszania przez użytkowników informacji o naruszeniu prawa, Regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp.

18. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu GWP nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:

a. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu funduszeue.wp.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,

b. za treści zamieszczone przez użytkowników i szkody wynikłe z tego tytułu,

c. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu funduszeue.wp.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,

d. za usunięcie dowolnych treści umieszczonych przez użytkownika, z przyczyn określonych w Regulaminie,

e. mając na uwadze darmowy charakter serwisu funduszeue.wp.pl, GWP w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu funduszeue.wp.pl wynikające z działań lub zaniechań osób trzecich za które GWP nie ponosi odpowiedzialności, działania siły wyższej, innych zdarzeń, których GWP nie mogła przewidzieć i którym nie była w stanie zapobiec; GWP deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu funduszeue.wp.pl nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum.

19. GWP nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu poprzez ich umieszczanie na serwerach GWP. GWP zastrzega sobie prawo usunięcia jak również niepublikowania treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu w każdej chwili, bez jakichkolwiek roszczeń użytkowników w stosunku do GWP z tego tytułu, w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez GWP prowadzenia serwisu funduszeue.wp.pl.

20. Użytkownik umieszczając wpis, post, komentarz, a także inne treści w serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez GWP, w tym także w celach reklamowych.

21. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu funduszeue.wp.pl należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej funduszeue@serwis.wp.pl lub pisemnie na adres: Grupa Wirtualna Polska Sp. z o.o., Warszawa (kod 02-231), ul. Jutrzenki 137a.

22. GWP oświadcza, iż treści umieszczane przez użytkowników w serwisie funduszeue.wp.pl są rejestrowane przez GWP, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. GWP oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do GWP uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, GWP udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu funduszeue.wp.pl, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu funduszeue.wp.pl, przy czym GWP działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi GWP do przekazania takich danych.

23. GWP oświadcza iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwis funduszeue.wp.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Mechanizm cookies jest powszechnie wykorzystywany przez serwisy internetowe. Możliwe jest przygotowanie przez użytkownika jego przeglądarki internetowej w taki sposób, aby informowała o tym, kiedy przesyłane są cookies lub uniemożliwiła przesyłanie cookies. GWP korzysta z cookies jedynie w celu udoskonalenia korzystania z serwisu funduszeue.wp.pl przez użytkownika, żadna z informacji cookies nie służy do zidentyfikowania użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu Funduszeue.wp.pl. Więcej informacji na temat plików cookies oraz ich kontroli użytkownik może znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej oraz w Polityce prywatności znajdującej się w serwisie funduszeue.wp.pl.

24. Regulamin jest dostępny na stronie: http://www.funduszeue.wp.pl/regulamin.

25. GWP zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie GWP poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.